Flyer by Black People’s Convention supporting Durban strikers, 9 January 1973

Flyer by Black People's Convention supporting Durban strikers, January 9, 1973, in Zulu

BAFOWETHU ABANSUNDU,

I-BLACK PEOPLE'S CONVENTION INISEKELA NGOKUPHELELE EZINYATHELWENI ENIZITHATHILE NAMUHLANJE.

ISIKHATHI SEZIKHALO ZENU NGOKWEMPELA KADE SADLULA KODWA NATHULA. LOKHU BEKUNGASHO UKUTHI NENELISIWE.

NAMUHLA NIBONILE UKUTHI KUFANELE NIZIMELE NGEZINYAWO ZENU.

NJENGOBA SENISITHATHILE LESI SINYATHELO BAKITHI, NINGABE NISAHLEHLELA EMUVA NOMA ISITHA SESINIKHANGA NGQKUNGEKONA. YIMANI NJENGAMAQHAWE. UMA NINGAYIBAMBA KANJE NIYOPHUMELELA.

QAPHELANI ISITHA SINGANEHLUKANISI PHAKATHI NJENGOBA SIHLALA SENZA.

Support South African History Online

Dear friends of SAHO

South African History Online (SAHO) needs your support.

SAHO is one of the most visited websites in South Africa with over 6 million unique users a year. Our goal is to fulfill our mandate and continue to build, and make accessible, a new people’s history of South Africa and Africa.

Please help us deliver this by contributing upwards of $1.00 a month for the next 12 months.Make a donation here and send us a message of support.